Peliongelman olemassaolon ja sen mahdollisuuden tunnustaminen yleisellä tasolla. Mieltä puuduttavan markkinajargonin sijaan, on avaintekijä pelaamiseen liittyvän kompulsiivisuuden ja siihen edelleen liittyvä tiedostamattoman elementin näkyväksi tekemisessä. Addiktion kehittymiseen liittyvän salailun ja vähättelyn taustalla on useimmiten ristiriidaksi kasvava ymmärrys ‘menestyksekkäästä’ pelaamiseta tai muusta toiminnasta sekä toisaalta yhä pakonomaisemmasta kasvavasta häviökierteestä ja niiden välisestä erosta.

Henkilökohtaisena ongelmana kompulsiivinen, hallitsematon pelaaminen voidaan selittää joko edellä kuvatulla tavalla sitä ymmärtäen tai sitten erilaisten puolittaisten reduktiivisten selitysmallien kautta. Jollojn syyllisiä ovat vuoroin lapsuuden olosuhteet, yhteiskunnallinen epäoikudenmukaisuus, sosiaaliset suhteet tai niiden puute, elämänhallinnalliset ongelmat, perimä, tai kaikkien näiden yhdistelmä. Vastuuta omasta toiminnasta ne eivät poista. Siksi kompulsiivisen pelaamisen taustalla olevien mekanismien paljastaminen on avainasemassa, ja juuri siksi alan eri toimijat eivät ole asiassa erityisen aktiivisia, kyseen ollessa alan varsinaisesta tulonlähteestä.suomicasinot 24

Pelaamisen mieltäminen ajanvietteeksi on toinen asiaan liittyvä ongelmatekijä – harmittomuuden, tilapäisyyden, hallittavuuden elementtien liittäminen uhkapelaamiseen on vaarallista, ja suggestiivisinä elementteinä esimerkiksi markkinoinnin osana ne luovat mielikuvaa jossa uhkapelaamisen vääjäämätön tappioelementti on häivytetty taustalle.

Ongelmapelaamisen tunnusmerkit

Klassisia ongelmapelaamisen tunnusmerkkejä ovat
– omien taloudellisten resurssien toistuva ylittäminen, välinpitämättömyyden tunne
– pelaamisen salaaminen
– muiden velvollisuuksien, sosiaalisten suhteiden laiminlyönti
– ulkopuolisten neuvojen ja huomioiden huomiotta jättäminen
– voittoihin ja tappioihin liittyvien tunteiden käyminen merkityksettömäksi
– pelaaminen peittää muita ongelmia, tai liittyy niihin
– mielenterveydelliset ja elämänhallinnalliset ongelmat
– itselle asetettujen rajoitusten osoittautuminen riittämättömäksi
– pelaamisen kompulsiivisyys
– jatkuva pelaaminen, verkossa ja reaalimaailmassa
– päihteiden käytön yhdistyminen pelaamiseen
– lisäresurssien hankkiminen petoksen tai epärehellisyyden avulla

Muut ongelmapelaamisen tunnusmerkit liittyvät usein läheisesti yllämainittuhin ja korostavat eri vaiheita prosessissa jossa pelaamisen rajoittamiseksi tai lopettamiseksi vaaditaan ulkopuolista väliintuloa ja avunsaantia. Addiktiivisuus on sisäänrakennettu paitsi peleihin, myös yleensä peliympäristöihin ja pelaamisen hallitessa elämänrytmiä siitä irtautuminen on usein mahdotonta. Kyseessä on ilmiö, joka on usein näkyvissä jo kauan ennen ongelmien kasautumista.

Tunnetasolla kompulsiivinen pelaaminen liittyy usein paitsi tiettyjen tunteiden ylikorostamiseen ja tarpeeseen tuntea yhä voimakkaammin, myös voittojen ja tappioiden hetkellä koettavien tunteiden uudelleenkokemisen tarpeeseen. Erityisesti tappioiden hetkellä koettavien tunteiden uudelleenkokeminen liittyy tarpeeseen oikaista tai kompensoida tai hyväksyä tunteet ja tapahtumat jotka alkuperäisinä ovat aiheuttaneet järkytystä tai osoittautuneet mahdottomiksi kohdata sellaisinaan. Tiedostamaton tarve tuoda hyväksyntä tämänkaltaisille tunteille ja tapahtumille on suurin yksittäinen emotionaalinen tekijä pelaamisen muuttuessa kompulsiiviseksi.